ORGANIZARE

Asociatia Salvati Campulungul si Muscelul

Art. 1.2. Scopul Asociatiei Salvati Campulungul si Muscelul 

 

(1) Asociația este constituită în scopul promovării unui mediu curat, sănătos şi sigur în zona Muscelului, al promovării în rândul tinerei generații a ideii de trai într-un mediu curat şi sănătos şi al dezvoltării unui turism durabil în zonă. 

 

(2) Acțiunea principală urmărită în vederea îndeplinirii scopului propus de Asociație o reprezintă achiziționarea şi punerea în funcțiune a mai multor stații fixe şi mobile de măsurare a calității aerului în zona Muscelului, precum şi informarea populației şi a autorităților în legătură cu rezultatele activității de monitorizare a nivelului poluării.

 

 

Art. 1.1. Forma juridică​ a Asociatiei Salvati Campulungul si Muscelul

 

(1) Asociația este persoana juridica romana de drept privat, constituita sub forma unei organizații neguvernamentale, fără scop patrimonial, apolitica, independenta și cu beneficiu public. 

 

 

Art. 1.3. Obiectivele AsociatieiAsociatiei Salvati Campulungul si Muscelul 

 

 • Eliminarea și/sau limitarea, pe cât posibil, a efectelor poluării aerului, solului şi a apei prin activități ale agenților economici și persoanelor fizice, cu consecințe asupra sănătății şi vieții locuitorilor zonei Muscel, precum și asupra faunei și florei locale;

 • Creșterea nivelului de responsabilizare a agenților economici din zona Muscelului în derularea activităților care afectează sau pot afecta calitatea aerului, a solului şi a apei, prin specificul operațiunilor întreprinse (colectare, transport, depozitare, staționare, neutralizare, ardere de deşeuri și materiale periculoase şi nepericuloase şi orice altă activitate în care sunt folosite sau din care rezulta substanțe nocive sau potențial nocive pentru sănătatea oamenilor și care au/pot avea, după caz, impact asupra florei și faunei din zona Muscelului); 

 • Asigurarea unui control riguros al pericolului real/potențial reprezentat de transportul şi manipularea de deşeuri periculoase pe teritoriul Muscelului şi în apropierea lui, de către agenții economici;

 • Protejarea şi conservarea mediului înconjurător şi a patrimoniului natural și cultural aferent zonei Muscelului şi facilitarea accesului publicului larg la informațiile despre calitatea mediului (aer, apă, sol);

 • Redobândirea reputației Muscelului de zonă cu cel mai curat aer din România, care determina odinioară un veritabil exod al bucureștenilor, al persoanelor străine şi, în general, al locuitorilor de la câmpie să se retragă la Câmpulung, datorită calității şi proprietăților excelente pentru sănătate ale aerului curat de munte din aceasta zona;    

 • Recâștigarea faimei zonei Muscelului în materie de tratare a afecțiunilor pulmonare, care este vitală pentru creșterea numărului de turiști pentru care aerul de Muscel reprezenta cartea de vizită care plasa aceasta zona în rândul unor vestite stațiuni balneo-climaterice din Europa cu consecința dezvoltării potențialului turistic al zonei Muscelului și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității zonei ca destinație turistica;

 • Conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit din zonă (clădiri cu valoare de monument, arhitecturală, ambientală);

 • Conservarea şi dezvoltarea spatiilor verzi, prin întocmirea Registrului Local al Spatiilor Verzi;

 • Monitorizarea gestionării deşeurilor industriale şi a acelora provenite din demolări/dezafectări;    

 • Dezvoltarea durabila a zonelor turistice tradiționale prin sprijinirea și implementarea unor proiecte care sa aibă ca scop principal evidențierea punctelor de interes și specificul respectivelor zone turistice;

 • Dezvoltarea produselor turistice zonale în spiritul dezvoltării durabile și protecției mediului, prin promovarea unor produse ecologice, prin respectarea standardelor de calitate și mediu și prin activități de ecologizare a zonelor turistice;

 • Promovarea valorilor din Câmpulung şi comunele apropiate, a culturii, istoriei, stilului de viaţă al locuitorilor, contribuind astfel la dezvoltarea municipiului Câmpulung şi a zonei Muscel;

 • Acordarea de sprijin administrației publice locale a municipiului Câmpulung şi celor ale localităților din Muscel, prin proiectele derulate având ca scop dezvoltarea urbană şi rurală a zonei;     

 • Colaborarea cu firme specializate pentru activitățile auxiliare și/sau complementarea turismului (transport,servicii de petrecere a timpului liber,servicii medicale,etc);

 • Dezvoltarea parteneriatului public-privat și incurajarea inițiativelor societății civile, voluntariatului și altor forme de conlucrare în sprijinirea demersurilor de promovare a zonei Muscelului și activităților turistice;

 • Dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului şi de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autoritățile publice din ţară şi străinătate; 

 • Creșterea și promovarea naționala și internaționala a serviciilor turistice oferite de zona Muscelului, prin dezvoltarea infrastructurii on-line și prin soluții inovative (soluții on-line, comerț electronic, software, licențe, brevete, etc.);

 • Organizarea, construcția, reabilitarea sau întreținerea de așezăminte, având ca scop îngrijirea şi ajutarea persoanelor aflate în nevoi şi dificultăți, cu boli cronice, handicap, dizabilități ce necesită supraveghere şi asistență medicală îndelungată;

 • Colectarea de fonduri în vederea dotării şi modernizării așezămintelor în care se vor desfășura activitățile menționate;

 • Asociația îşi propune sprijinirea personalului în vederea perfecționării profesionale;

 • Organizarea de acțiuni caritabile şi de strângere de fonduri pentru realizarea scopurilor de mai sus; 

 • Înființarea de unităţi de învățământ preșcolar (grădinițe, şcoli materne); 

 • Înființarea de aziluri de bătrâni; 

 • Înființarea de centre de recuperare şi susținere; 

 • Construcția de clădiri amplasament turistic; 

 • Construcția de clădiri destinate folosirii ca locuințe, sedii pentru persoane juridice, unităţi de învățământ, cercetare, laboratoare, unităţi cu profil medical; 

 • Asociația poate înființa societăți comerciale, dividendele obținute de asociație din activitățile acestora, dacă nu se reinvestesc, se folosesc pentru realizarea scopului asociației; 

 • Sprijinirea colectivităților științifice şi culturale ale elevilor cu mijloace materiale şi financiare pentru deplasările la diferite concursuri, cursuri, simpozioane, seminarii, excursii, etc.

 • Sprijinirea şi ajutarea elevilor care au obținut performanțe la concursurile județene, naționale sau internaționale, în diferite domenii; 

 • Sprijinirea autorităților contractante în procesul de creștere a capacității de gestionare a  fondurilor publice, cu accent pe acumularea de cunoștințe de natură teoretică şi practică în materie de achiziţii publice; 

 • Dezvoltarea unor forme de colaborare şi cooperare în vederea asigurării schimburilor de idei, opinii şi informații între membrii asociației;                      

 • Afilierea la organizații naționale şi europene / internaționale de profil şi activare în cadrul acestora, precum şi colaborarea cu organizații omoloage din ţară şi din alte state;

 • Organizarea de schimburi de experiență pentru membrii Asociației, schimburi de informații, încheierea de parteneriate şi alte forme de colaborare cu alte ONG-uri sau instituții publice şi private;  

 • Alte activităţi prevăzute de lege, care servesc la îndeplinirea scopului Asociaţiei.